Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

 

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola

Elsős beiratkozás

GY.I.K.

 

 1. Ki válik tankötelessé 2021. szeptember 1-én?

Az a kisgyerek válik tankötelessé 2021. szeptember 1-én, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét.

 

 1. Milyen törvények szabályozzák a tankötelezettséget?

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok, rendeletek az irányadók:

Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

 

 1. Ki állapítja meg az iskolaérettséget?

Jelen szabályozás szerint a tanuló a hatodik életév betöltésével válik iskolaéretté.

 

 1. Mit tehetek, ha gyermekem tanköteles, de nem szeretném még az iskolába beírtatni?

Amennyiben a szülő gyermekét még egy évig óvodában szeretné tartani, akkor ezt az Oktatási Hivatalnál kell kezdeményeznie. Az eljárás a szülő kérelmére indul, a szülő a kérelemben leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet. Az Oktatási Hivatalhoz 2021. január 1. és január 15. között lehet a kérelmet benyújtani.

Nem kell a tankötelezettség halasztását kérelmezni abban az esetben, ha a kérelem benyújtására megadott határidő lejárta előtt (azaz január 15. napjáig) kiállított szakvélemény azt tartalmazza, hogy a gyermek maradjon egy évig óvodai nevelésben. Ebben az esetben a szülőnek a szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában be kell mutatnia.

Az ezzel kapcsolatos hivatalos  eljárásról  a következő linken olvashat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

 

 1. Mikor lesz az elsősök számára az általános iskolai beiratkozás?

A 2021/2022-es tanév általános iskolai első osztályaiba 2021. április 15-16-án lesz a beiratkozás.

 

 1. Milyen dokumentumokra van szükség a beiratkozáshoz?
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Nyilatkozat arról, hogy életvitelszerűen hol lakik a gyermek (a dokumentum ITT tölthető le)
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülői jogokat ki/ kik gyakorolhatják (a dokumentum ITT tölthető le )
 • Nyilatkozat a szabadon választott tantárgyakról (a dokumentum ITT tölthető le)
 • Amennyiben van szakértői vélemény

 

 1. Ki nyerhet felvételt a Köztérre?
 • A Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola körzettel rendelkezik, tehát elsősorban a körzetes tanulók nyernek felvételt. Körzeten kívüli tanulók felvételére a létszámkorlátok függvényében van lehetőség. (A körzethez tartozó utcák jegyzéke ITT tekinthető meg.)
 • Körzetesnek tekinthető az a tanuló is, akinek a lakhelye az iskola épületének 1km-es körzetén belül van.
 • Körzetesnek tekinthető az is, akinek a szülei, gondviselői munkahelye az iskola körzetében található.

 

 

 1. Felvételt nyerhetnek nem pécsi lakosok gyermekei is?

Igen, a szabadon maradt helyekre pécsi lakcímmel nem rendelkező gyermekek felvételére is van lehetőség.

 

 1. Van-e valamilyen felvételi elbeszélgetés, felvételi követelmény?

Az iskolába való felvételt semmilyen felvételi követelményhez nem kötjük.

 

 1. Mi számíthat előnynek a felvétel során?
 • Előnyt élveznek azok a gyerekek, akik tartósan betegek, tanulási nehézséggel küzdenek vagy testvérük már iskolánk tanulója.
 • Miután Pécs városában csak nálunk lehet francia nyelvet tanulni, előnyt élveznek azok is, akik ezt az idegen nyelvet választják.

 

 1. Hány első osztály indítását tervezik?

Két párhuzamos osztály indítását tervezzük.

 1. Milyenek lesznek az elsős osztálylétszámok?

20-23 fő körüli létszámmal tervezünk. (A minimum és a maximum létszámhatárt a törvény szabályozza: 14-27 fő.)

 1. Az elsős tanítók hány évig tanítják az osztályukat?

A tanítók negyedik évfolyamig tanítják a gyerekeket, de már első osztályban szakosok tanítják az idegen nyelvet, és előfordul, hogy később a készségtárgyakat is.

 1. Délután a napköziben együtt maradnak-e a gyerekek?

Lehetőség szerint egy osztály egy napközis csoportot alkot.

 1. Milyen képzési sajátosságai vannak a Köztérnek?
 • A Köztér nyelvi profilú iskola. Emelt szintű nyelvi képzés folyik: így első osztálytól heti két órában, kis létszámú csoportokban indul a nyelvoktatás. Ötödik évfolyamtól heti 5 vagy 3 nyelvi óra van. Tanulható idegen nyelvek a francia és az angol. Mindkét nyelv választható mindkét induló osztályban.
 • Szakköri keretben lehetőség van kínai, német nyelv tanulására, de a franciát választóknak angol, az angolt választóknak francia nyelv tanulására is.
 • Helyi fejlesztésű lelkiegészség nevelési programunk van.
 • Az iskolák által szabadon felhasználható órakeretet a magyar nyelv és irodalom és a matematika tantárgyra használtuk fel.
 • Ökoiskolaként a környezeti nevelés kiemelt szerepet kapott.
 • Alsó tagozatban a tanító négy évig tanítja a gyerekeket.
 • Egyes osztályok részt vesznek a Boldogságprogramban.
 • A nagy létszámú felsős osztályoknak a fő tantárgyakat, lehetőség szerint, csoportbontásban tanítjuk.
 • Együttműködési megállapodás keretében alapfokú művészeti iskolák kihelyezett tagozataként lehetőség van zeneiskolai (Erről ITT tájékozódhat), kézműves (Erről ITT tájékozódhat) és társastánc képzésben részt venni.
 • Együttműködési megállapodásunk van a PTE ETK HKO Konfuciusz Intézettel kínai nyelvoktatásra.
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk kosárlabda és labdarúgás utánpótlás-nevelésre a Rátgéber Kosárlabda Akadémiával és a PVSK labdarúgó szakosztályával.

 

 1. Melyik évfolyamon kezdődik az idegen nyelvek tanulása?

Az idegen nyelvek tanulását első osztályban elkezdik a gyerekek. Második idegen nyelv tanulására szakköri keretben van lehetőség, ez évfolyamoktól független.

 

 1. Hányadik évfolyamon kezdik az informatikával való ismerkedést?

Harmadik évfolyamtól heti egy informatikaórája van a tanulóknak, de módszerként már elsőtől használjuk a digitális eszközök adta lehetőségeket (okostábla, tabletek, robotika stb.).

 

 1. Milyen sportolási lehetőség van a Köztéren?

Rátgéber Kosárlabda Akadémia kosárlabda utánpótlásnevelés.

PVSK bázisiskolájaként labdarúgás.

Tanfolyami keretben: ritmikus gimnasztika, küzdősportok, úszás.

Sportkörként aerobik és jóga.

Tömegsport foglalkozások.

 1. A tanítás után milyen lehetőségek állnak a gyerekek rendelkezésére?

Napköziotthon az 1-4. évfolyamon várja a gyerekeket. Itt a tanulás mellett szabadidős foglakozások is vannak. Napi háromszori étkezést biztosít, és a tanórák befejezésétől 17 óráig működik.

A felső tagozatosoknak tanulószoba működik.

Az iskola saját könyvtárral rendelkezik, amely tanítás után a gyerekek rendelkezésére áll.

A tanítás után a gyerekek korlátlanul használhatják az informatikatermet is.

 

 1. Milyen művészeti képzés folyik az iskolában?

A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola kézműves foglalkozásain vehetnek részt a gyerekek.

A Kontrasztok Zeneiskola kihelyezett tagozataként hangszeres zenetanulásra van lehetőség.

Az Eurodance moderntánc foglalkozásokat tart iskolánkban. (Erről ITT tájékozódhat)

 

 1. Milyen szakköröket indítanak?

A szakköröket az érdeklődők számától függően tudjuk indítani. Régóta működő szakköreink:

dekorációs szakkör

vöröskereszt szakkör

német nyelvi szakkör

angol nyelvi szakkör

francia nyelvi szakkör

kínai nyelvi szakkör

iskolarádió

iskolaújság

 

 1. Felveszik-e a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket is?

Igen, a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat is felvesszük. Őket fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, iskolapszichológus, szociális munkás is segíti.

 

 1. Milyenek a továbbtanulási mutatóik?

Tanulóink

70-75 %-a gimnáziumban

15-20 %-a szakgimnáziumban

8-10 %-a szakközépiskolában folytatja tanulmányait, ahol általános iskolai eredményeiket megtartják.

Tanulóink 90 %-a az első helyen választott középiskolába kerül be.

(Erről részletesebben itt olvashatnak: http://www.kozterpecs.sulinet.hu/index.php?page=tovabbtanulas)

 

 1. Milyen iskolai hagyományaik vannak?

Iskolánkban nagy hagyománya van a tanórán kívüli programoknak, ezt a nevelő-oktató munka szerves részeként nagyon fontosnak tartjuk. Hagyományaink egy része a közösségi élmények megéléséhez, a megemlékezéseink a nemzeti identitástudathoz, nyelvi profilú iskolaként a tanult idegen nyelvek kultúrájához kötődnek.

Legfontosabbak, csak felsorolás jelleggel:

Évnyitó – elsősök köszöntése

Őszi kirándulás

Halloween

Márton-nap

Szülők-nevelők bálja

Mikulás

Adventi műsor a Székesegyházban

Osztálykarácsonyok

Babkirály választás

Alsós-felsős farsang

Alsós-felsős szavalóversenyek

Szépkiejtési verseny magyarul és a tanult idegen nyelveken

Fischerné Varga Emő atlétikai emlékverseny

Bemutatkozik a Köztér

Miénk a Köztér – Fesztivál

Országjárás, kirándulás

Alsós évzáró

Felsős évzáró

Ballagás

Nyári táborok

 

 1. Milyen szolgáltatásai vannak az iskolának, amivel a családokat segíti?

A gyerekek felügyeletét minden hétköznap 6.30-tól 17.00-ig biztosítjuk.

Tanulóink ebédet vagy napi háromszori étkezést igényelhetnek, rászorultság alapján ingyenesen vagy kedvezményesen.

A gyerekek hatodik évfolyamig – az iskolatej és az iskolagyümölcs program keretében – naponta térítésmentesen kapnak tejterméket és gyümölcsöt.

Iskolánkban büfé üzemel.

Egy pályázat keretében minden tanulónk kulacsot kapott, amit az iskola területén két ivókútból tölthet meg.

A tankönyv minden tanuló számára ingyenes.

A tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulók táboroztatását az iskolai alapítvány támogatja.

Az iskola színeiben versenyző tanulók számára a nevezési díjat kifizeti az iskolai alapítvány.

A szülők és a gyerekek igénybe vehetik az iskolapszichológus és a szociális munkás segítségét.

 

 1. Milyen telefonos elérhetőségeken kaphatok tájékoztatást az elsős beiratkozással kapcsolatban?

Intézményvezető: dr. Molnárné Szoldatics Katalin +36-72/532-431

Intézményvezető helyettesek: Danka Edit+36-72/516-383, Rausch Gergő +36-72/516-383

Iskolatitkár: Nagy Zsuzsanna +36-72/532-430

 

 1. Hol tájékozódhatok még az iskolával kapcsolatban a honlapon kívül?

Facebook: Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola

Facebook: Irány a Pécsi Köztéri suli

E-mail: kozterpecs@gmail.com

 

 

 

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György