Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

IDEGENNYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

 

Csoportvezető:Kiss Attiláné

Kiss Attiláné

Fábiánné Dorcsi Tünde

Dr. Oláh Tiborné Ürmösi Mónika

Nárai Bernadett

Szabó Beatrix Xénia

Kvéder Orsolya

Idegen nyelv oktatásunk:
Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek idegen nyelvű szöveget megérteni, kérdésre válaszolni, sikeres párbeszédet folytatni. Tudjanak a tanárral és társaikkal a tanult idegen nyelven együttműködni a tanórai feladatok megoldásában. Legyenek tisztába a nyelvtanulás részterületeivel, tudják, hogy kialakult, és fejleszthető nyelvtanulási stratégiák vannak. Alakuljon ki igényük és képességük arra, hogy az iskolán kívül szerzett idegen nyelvi információkat felhasználják. Tudjanak olvasmányokat eljátszani, memoritereket felmondani, képekről mondatokat alkotni. A tanulók törekedjenek a helyes hangképzésre, hangsúlyra és hanglejtésre. Passzív szókincsüket folyamatosan aktivizálják, használják. Nyelvtudásuk elválaszthatatlan részét képezze az adott ország kultúrájának, szokás- és hagyomány rendszerének megismerése.
A tanulókat a 8. évfolyam végére a nyelvi alapkészségek, az ismeretek, a szókincs és a nyelvi technikák alkalmazásával olyan szintre szeretnénk eljuttatni, hogy egy-egy témakörökön belül mind szóban mind írásban kommunikálni tudjanak.

 

Követelmények a 8. osztály végére

Beszédértési illetve hallás utáni értés:
A tanuló értse meg tanárának (idegen nyelvű) óravezetését, tudja követni magyarázatát.
Fejlessze ki a globális és a szelektív hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével.
Értse meg a tananyagban idegen nyelven leírt beszédszándékokat mint közléseket.

Beszédkészség:
A tananyagban felsorolt beszédszándékokat és fogalomköröket a tananyagban megnevezett témakörökben képes nyelvtani struktúrákban alkalmazni.
Párbeszédekben képes különbözőszerepeket felvállalni.
Be tud számolni (idegen)nyelven élete legfontosabb eseményeiről

Olvasási készség:
A tanuló tudjon egy szövegből általános képet alkotni - globális értés, a számára szükséges információt kikeresni - szelektív értés.
Ismeri a szótárhasználatot.
Felismeri az egyes szövegtípusok szövegstruktúráját.

Írásbeli készség:
A tanuló megismeri az önálló szövegalkotás alapvető technikáit.
Tud megfelelő szövegtípusokban fogalmazni (üzenet, levél, tárgy, személy, helyszín leírása).
Összefüggő szövegekben képes alkalmazni az addig tanult és a szövegtípusának megfelelő nyelvtani szerkezeteket.
Szókincs:

aktív: 1400-1800
passzív: 600-1000 kifejezés

 

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György