Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG

 

A munkaközösség vezetője:dr.Puskás Mártonné

történelem
Havasi Edit

ének-zene, dráma és tánc, énekkar
Stefán Andrea

magyar, erkölcstan
Nagyréti Judit

erkölcstan
Fábiánné Dorcsi Tünde

rajz és vizuális kultúra
Somos Judit

történelem
Dr. Oláh Tiborné Ürmösi Mónika

könyvtár
Vastagh Lívia

magyar
Dr. Puskás Mártonné

Munkaközösségünk tagjai a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az ének-zene, rajz, vizuális kultúra, a tánc és dráma, a hon- és népismeret oktatását és a könyvtár mûködtetését látja el. Az elmúlt négy évtized tevékenységének középpontjában a szaktárgyak hatékony oktatása mellett a tanulók nyelvi készségének fejlesztése, az olvasás iránti érdeklõdés felkeltése, az anyanyelv megszerettetése, a nemzettudat kialakítása, esztétikai igényük fejlesztése és a zene iránti szeretet kialakítása áll. Hosszú évek óta mérjük a tanulók értõ olvasását, a tapasztalatok alapján a hiányosságokat célirányos feladatokkal, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével igyekszünk korrigálni. Örömteli feladatot jelentett munkaközösségünk életében a fõiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati képzése, a tanári hivatás megszerettetése. Az éves munkaterveink szorosan kapcsolódtak az iskolai munkatervhez, az "Egész-ség" programhoz, a helyi tantervhez, a kerettantervhez, a NAT-hoz; ezen dokumentumok megismerése, megvalósítása a legfontosabb szakmai - pedagógiai feladatot jelentették, jelentik számunkra. Az elmúlt éveket a folyamatos továbbképzések (pl. tanulásmódszertan, drámapedagógia), a hatékonyságot szolgáló módszerek alkalmazása, új taneszközök kipróbálása, bemutató órák, sikeres pályázatok jellemezték. Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítését, a felzárkóztató foglalkozásokkal a tanulási problémákkal küszködõ tanítványaink segítését. Munkánk jelentõs részét alkotják a tanuláson kívüli tevékenységek, melyek jól mûködõ szakköreinkben, az énekkari és könyvtári foglalkozásokon valósulnak meg.

Iskolánkban nem a hagyományos értelemben vett rajztanítás folyik. Nincs csendélet, vagy úgynevezett "kézügyességet" igénylő beállítás. Helyette a kreativitást, az egyéni képességeket fejlesztő feladatok szerepelnek. A témák - grafikai jelek (Lantos Ferenc nyomán) a természeti törvények pl. szimmetria, ritmus , ellentét, mozgalmasság, nyugalom stb. képi megfogalmazása. A gyerekek mindig választhatnak a figurális vagy nonfiguratív megoldási lehetőségek között. Fontosnak tartjuk az általános műveltség részét képező művészettörténeti tájékozottság megalapozását. A cél olyan képességek fejlesztése, amire az embernek felnőtt korában is szüksége van. Ilyen a színérzék, a kompozíciós készség, arányérzék illetve a fantázia, kitartás, szorgalom, igányesség.

Ének-zene:
„LEHET VALAKI MŰVELT VAGY TÁJÉKOZOTT, DE NEM BIZTOS, HOGY ÉRZŐ EMBER.
A MŰVÉSZET, ÉS ELSŐSORBAN A ZENE AZ, MELY ÉRZŐVÉ TESZ BENNÜNKET.”
/Pécsi Géza/
Ezt az utat aktív énekléssel, zenehallgatással járjuk be tanóráinkon. Gazdag világ kapui tárulnak ki. A zeneértő felnőtté váláshoz a tananyag minden évfolyamon sok fontos elméleti ismeretet tartalmaz, bőséges lehetőséget ad a zeneirodalomban történő eligazodáshoz.
DE LEGFŐKÉPP A KÖZÖS ÉNEKLÉS NYÚJTOTTA ÉLMÉNYEKET GAZDAGÍTJA!

Énekkar:
Az énekkar plusz lehetőséget ad az egyéni énekes fejlesztésekre azoknak, akik valóban szívesen nyitják ki hangjukat közösségben vagy egyénileg.
Emellett szerepléseikkel gazdagítják iskolánk arculatát.

Dráma és tánc
Mottónk: Játszani jöttem, mert azzal nyerhetek, nem nyerni jöttem, mert avval veszíthetek!
Itt valóban játszva tanulunk: szép beszédet, kifejező készséget, viselkedéskultúrát. A személyiségfejlesztő gyakorlatokkal önismeretet sajátítunk el, közösségépítő foglalkozásokkal a társas kapcsolatainkat javítjuk. Szituációs játékokkal készülünk különböző élethelyzetekre. Gyakran mozgásos feladatok is vannak, picit táncolunk, „drámázunk”.

Erkölcstan:
Az erkölcstan órákon nem hagyományos tanulás folyik. Érdemjegyeket nem kapnak a gyerekek. Ezeken a foglalkozásokon máshogy figyelünk önmagunkra és egymásra. Beszélgetünk, együtt gondolkodunk, élményeket gyűjtünk. Tudásunkat gazdagítjuk magunkról, másokról, közösségünkről, a világról.

Történelem:
A történelemórákon célunk felkelteni tanulóink érdeklődését múltunk, történelmünk, hagyományaink iránt. Megismertetni a magyar és az egyetemes történelmi események közötti összefüggéseket. Óráinkon modern technikai eszközök – interaktív tábla – használatával színesítjük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék Pécs helytörténetét, ezért múzeumlátogatásokat, várostörténeti és városismereti sétákat szervezünk.

Munkaközösségünk szervezi az iskola legjelentősebb műsorait:
- nemzeti ünnepeink színvonalas megünneplése
- Bemutatkozik a Köztér
- Köztér fesztivál
- Adventi műsor a Székesegyházban
- Ballagás

A dekorszakkörösök végzik az iskola falainak dekorálását, és az ünnepi tablók készítését.
Tehetséges tanulóinknak házi versenyeket szervezünk:
- helyesírási verseny
- Szép magyar beszéd verseny
- Szavalóverseny
- Anyanyelvi verseny

A legjobbak a városi versenyeken képviselik iskolánkat.
Kilenc éve városi anyanyelvi versenyt hirdetünk nagy érdeklődéssel a város 5. és 6. osztályosai számára.
Büszkék vagyunk az iskolarádióra, amely minden nap friss hírekről, versenyeredményekről, az aktuális ebédről és más színes hírekről tájékoztatja az iskola tanulóit.
Magyar nyelv és irodalom:
A magyarórákon nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelv ápolására, a tudatos, választékos nyelvhasználat megtanulására. Törekszünk arra, hogy tanulóink megszeressék a könyveket, az olvasást, hogy magas szintű szövegértő olvasással rendelkezve bármely más tantárgy tanulása is könnyen menjen nekik.

IDEGENNYELVI CSOPORT

Csoportvezető:Kiss Attiláné

Kiss Attiláné

Fábiánné Dorcsi Tünde

Dr. Oláh Tiborné Ürmösi Mónika

Nárai Bernadett

Pálné Bedő Beáta

Kvéder Orsolya

Tarai Zoltán

Idegen nyelv oktatásunk:
Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek idegen nyelvű szöveget megérteni, kérdésre válaszolni, sikeres párbeszédet folytatni. Tudjanak a tanárral és társaikkal a tanult idegen nyelven együttműködni a tanórai feladatok megoldásában. Legyenek tisztába a nyelvtanulás részterületeivel, tudják, hogy kialakult, és fejleszthető nyelvtanulási stratégiák vannak. Alakuljon ki igényük és képességük arra, hogy az iskolán kívül szerzett idegen nyelvi információkat felhasználják. Tudjanak olvasmányokat eljátszani, memoritereket felmondani, képekről mondatokat alkotni. A tanulók törekedjenek a helyes hangképzésre, hangsúlyra és hanglejtésre. Passzív szókincsüket folyamatosan aktivizálják, használják. Nyelvtudásuk elválaszthatatlan részét képezze az adott ország kultúrájának, szokás- és hagyomány rendszerének megismerése.
A tanulókat a 8. évfolyam végére a nyelvi alapkészségek, az ismeretek, a szókincs és a nyelvi technikák alkalmazásával olyan szintre szeretnénk eljuttatni, hogy egy-egy témakörökön belül mind szóban mind írásban kommunikálni tudjanak.

 

Követelmények a 8. osztály végére

Beszédértési illetve hallás utáni értés:
A tanuló értse meg tanárának (idegen nyelvű) óravezetését, tudja követni magyarázatát.
Fejlessze ki a globális és a szelektív hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével.
Értse meg a tananyagban idegen nyelven leírt beszédszándékokat mint közléseket.

Beszédkészség:
A tananyagban felsorolt beszédszándékokat és fogalomköröket a tananyagban megnevezett témakörökben képes nyelvtani struktúrákban alkalmazni.
Párbeszédekben képes különbözőszerepeket felvállalni.
Be tud számolni (idegen)nyelven élete legfontosabb eseményeiről

Olvasási készség:
A tanuló tudjon egy szövegből általános képet alkotni - globális értés, a számára szükséges információt kikeresni - szelektív értés.
Ismeri a szótárhasználatot.
Felismeri az egyes szövegtípusok szövegstruktúráját.

Írásbeli készség:
A tanuló megismeri az önálló szövegalkotás alapvető technikáit.
Tud megfelelő szövegtípusokban fogalmazni (üzenet, levél, tárgy, személy, helyszín leírása).
Összefüggő szövegekben képes alkalmazni az addig tanult és a szövegtípusának megfelelő nyelvtani szerkezeteket.
Szókincs:

aktív: 1400-1800
passzív: 600-1000 kifejezés

 

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György