Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG

 

A munkaközösség vezetője:Nagyréti Judit

történelem
Havasi Edit

ének-zene, dráma és tánc, énekkar
Stefán Andrea

magyar, erkölcstan
Nagyréti Judit

erkölcstan
Fábiánné Dorcsi Tünde

rajz és vizuális kultúra
Somos Judit

történelem
Dr. Oláh Tiborné Ürmösi Mónika

könyvtár
Vastagh Lívia

magyar
Siptár Miklósné

magyar
Dr. Puskás Mártonné

Munkaközösségünk tagjai a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az ének-zene, rajz, vizuális kultúra, a tánc és dráma, a hon- és népismeret oktatását és a könyvtár mûködtetését látja el. Az elmúlt négy évtized tevékenységének középpontjában a szaktárgyak hatékony oktatása mellett a tanulók nyelvi készségének fejlesztése, az olvasás iránti érdeklõdés felkeltése, az anyanyelv megszerettetése, a nemzettudat kialakítása, esztétikai igényük fejlesztése és a zene iránti szeretet kialakítása áll. Hosszú évek óta mérjük a tanulók értõ olvasását, a tapasztalatok alapján a hiányosságokat célirányos feladatokkal, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével igyekszünk korrigálni. Örömteli feladatot jelentett munkaközösségünk életében a fõiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati képzése, a tanári hivatás megszerettetése. Az éves munkaterveink szorosan kapcsolódtak az iskolai munkatervhez, az "Egész-ség" programhoz, a helyi tantervhez, a kerettantervhez, a NAT-hoz; ezen dokumentumok megismerése, megvalósítása a legfontosabb szakmai - pedagógiai feladatot jelentették, jelentik számunkra. Az elmúlt éveket a folyamatos továbbképzések (pl. tanulásmódszertan, drámapedagógia), a hatékonyságot szolgáló módszerek alkalmazása, új taneszközök kipróbálása, bemutató órák, sikeres pályázatok jellemezték. Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítését, a felzárkóztató foglalkozásokkal a tanulási problémákkal küszködõ tanítványaink segítését. Munkánk jelentõs részét alkotják a tanuláson kívüli tevékenységek, melyek jól mûködõ szakköreinkben, az énekkari és könyvtári foglalkozásokon valósulnak meg.

Iskolánkban nem a hagyományos értelemben vett rajztanítás folyik. Nincs csendélet, vagy úgynevezett "kézügyességet" igénylő beállítás. Helyette a kreativitást, az egyéni képességeket fejlesztő feladatok szerepelnek. A témák - grafikai jelek (Lantos Ferenc nyomán) a természeti törvények pl. szimmetria, ritmus , ellentét, mozgalmasság, nyugalom stb. képi megfogalmazása. A gyerekek mindig választhatnak a figurális vagy nonfiguratív megoldási lehetőségek között. Fontosnak tartjuk az általános műveltség részét képező művészettörténeti tájékozottság megalapozását. A cél olyan képességek fejlesztése, amire az embernek felnőtt korában is szüksége van. Ilyen a színérzék, a kompozíciós készség, arányérzék illetve a fantázia, kitartás, szorgalom, igányesség.

Ének-zene:
„LEHET VALAKI MŰVELT VAGY TÁJÉKOZOTT, DE NEM BIZTOS, HOGY ÉRZŐ EMBER.
A MŰVÉSZET, ÉS ELSŐSORBAN A ZENE AZ, MELY ÉRZŐVÉ TESZ BENNÜNKET.”
/Pécsi Géza/
Ezt az utat aktív énekléssel, zenehallgatással járjuk be tanóráinkon. Gazdag világ kapui tárulnak ki. A zeneértő felnőtté váláshoz a tananyag minden évfolyamon sok fontos elméleti ismeretet tartalmaz, bőséges lehetőséget ad a zeneirodalomban történő eligazodáshoz.
DE LEGFŐKÉPP A KÖZÖS ÉNEKLÉS NYÚJTOTTA ÉLMÉNYEKET GAZDAGÍTJA!

Énekkar:
Az énekkar plusz lehetőséget ad az egyéni énekes fejlesztésekre azoknak, akik valóban szívesen nyitják ki hangjukat közösségben vagy egyénileg.
Emellett szerepléseikkel gazdagítják iskolánk arculatát.

Dráma és tánc
Mottónk: Játszani jöttem, mert azzal nyerhetek, nem nyerni jöttem, mert avval veszíthetek!
Itt valóban játszva tanulunk: szép beszédet, kifejező készséget, viselkedéskultúrát. A személyiségfejlesztő gyakorlatokkal önismeretet sajátítunk el, közösségépítő foglalkozásokkal a társas kapcsolatainkat javítjuk. Szituációs játékokkal készülünk különböző élethelyzetekre. Gyakran mozgásos feladatok is vannak, picit táncolunk, „drámázunk”.

Erkölcstan:
Az erkölcstan órákon nem hagyományos tanulás folyik. Érdemjegyeket nem kapnak a gyerekek. Ezeken a foglalkozásokon máshogy figyelünk önmagunkra és egymásra. Beszélgetünk, együtt gondolkodunk, élményeket gyűjtünk. Tudásunkat gazdagítjuk magunkról, másokról, közösségünkről, a világról.

Történelem:
A történelemórákon célunk felkelteni tanulóink érdeklődését múltunk, történelmünk, hagyományaink iránt. Megismertetni a magyar és az egyetemes történelmi események közötti összefüggéseket. Óráinkon modern technikai eszközök – interaktív tábla – használatával színesítjük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék Pécs helytörténetét, ezért múzeumlátogatásokat, várostörténeti és városismereti sétákat szervezünk.

Munkaközösségünk szervezi az iskola legjelentősebb műsorait:
- nemzeti ünnepeink színvonalas megünneplése
- Bemutatkozik a Köztér
- Köztér fesztivál
- Adventi műsor a Székesegyházban
- Ballagás

A dekorszakkörösök végzik az iskola falainak dekorálását, és az ünnepi tablók készítését.
Tehetséges tanulóinknak házi versenyeket szervezünk:
- helyesírási verseny
- Szép magyar beszéd verseny
- Szavalóverseny
- Anyanyelvi verseny

A legjobbak a városi versenyeken képviselik iskolánkat.
Kilenc éve városi anyanyelvi versenyt hirdetünk nagy érdeklődéssel a város 5. és 6. osztályosai számára.
Büszkék vagyunk az iskolarádióra, amely minden nap friss hírekről, versenyeredményekről, az aktuális ebédről és más színes hírekről tájékoztatja az iskola tanulóit.
Magyar nyelv és irodalom:
A magyarórákon nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelv ápolására, a tudatos, választékos nyelvhasználat megtanulására. Törekszünk arra, hogy tanulóink megszeressék a könyveket, az olvasást, hogy magas szintű szövegértő olvasással rendelkezve bármely más tantárgy tanulása is könnyen menjen nekik.

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György