Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG

 

Munkaközösség-vezető:Kovács Nándor

Bakkné Molnár Teodóra

Dr. Molnárné Szoldatics Katalin

Danka Edit

Daróczi Balázs

Rausch Gergő

Kelemen János

Tamásné Fekete Tünde

Kovács Nándor

Kvéder Orsolya

Rozsnyóiné Kerekes Gabriella

 

Iskolánkban a kezdetektől fogva fontos volt a különböző tantárgyak , szakterületek munkájának tudatos összehangolása. Ennek érdekében kezdetben tantárgyi munkaközösségek működtek, majd a 80-as évek elején ezek tantárgyközivé alakultak át, így jött létre a természettudományi munkaközösség. Közösen készített munkaterv alapján végezzük munkánkat, amely minden évben az iskolai munkaterv és a jól bevált hagyományok alapján készül.
Az elméleten kívül fontosnak tartjuk a szaktárgyak tárgyi feltételeinek a megteremtését is. Az intézmény megnyitásakor már rendelkezésünkre állt a fizika-kémia és technika szaktanterem, majd később a biológia, földrajz, a két matematika és a 80-as évek elején a számítástechnika teremek , amelyek felszerelése és az eszköztár fokozatosan bővült.
A munkaközösségi tevékenységre jellemző az igényes, egységes munkavégzés, a problémamegoldó gondolkodásra, önálló munkára nevelés, a szaknyelv elsajátíttatása, a differenciálás, a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulókkal való egyéni bánásmód. De emellett a szakköri munka, a versenyekre való felkészítés, az önképzés, továbbképzés, országos konferenciákon való részvétel, a különböző tantárgyak helyzetének vizsgálata, a közös gondolkodás is fontos eleme a természettudományos tantárgyakat tanítók munkájának. Az azonos szakosok, illetve az egy évfolyamon tanítók közösen döntenek szakmai kérdésekben, tanmenetek, témazárók összeállításában, a taneszközök kiválasztásában, mérések, értékelések meghatározásában.
A legfontosabb célkitűzésünk, hogy az évek során kialakult tudás minden területen biztos alapokat adjon a tanulók középiskolai tanulmányaihoz.
Ezen kívül,munnkaközösségünk több évtizede vállalja az egészséges életmód közvetítését, a környezetvédelem, elsősegélynyújtás és a csecsemőgondozás oktatását szakköri keretben.
Eredményességüket bizonyítják a városi, megyei, országos versenyeken elért dobogós helyezések.
Kiemelkedő eredményeink alapján 2001-tõl a Vöröskereszt bázis iskolája lettünk.
Tanítványaink középiskolai teljesítményét figyelemmel kísérjük és örömmel tölt el bennünket a helytállásuk, az ott elért versenyeredményeik, sikereik.

 

MATEMATIKA

Dr. Molnárné Szoldatics Katalin
Danka Edit
Rozsnyóiné Kerekes Gabriella
Kovács Nándor

A tanulók teljesítményének értékelésénél az öt számjeggyel történő osztályzást is használjuk. A tanév elején, valamint egy-egy témakör elkezdésekor diagnosztizáló méréssel győződünk meg arról, hogy rendelkezik-e a gyerek a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel.
A félévi, illetve év végi osztályzat a témazáró dolgozatok, szóbeli feleletek, valamint a kisebb résztémaköröket felölelő feladatlapok megoldásából alakul ki. A témazárók anyagát, értékelését az egy évfolyamon tanítók egyeztetik egymással. Kisebb hangsúllyal, de beszámítható a teljesítménybe a tanórán végzett munka, a manipulatív tevékenység, kutatómunka stb.
Az értékelésnél figyelembevett legfontosabb szempontok:
* birtokában van-e a tanuló a megismert fogalmaknak, műveleteknek,
* tudja-e az előbbieket tudatosan alkalmazni,
* felismeri-e az összefüggéseket, képes-e ezeket a tanult módokon kifejezni (nyitott mondat, grafikon, táblázat stb.), majd ezek felhasználásával a feladatot megoldani,
* mennyire igényes az elvégzett munkával kapcsolatban (adatok rögzítése, áttekinthetőség, ellenőrzési igény, az eredmény egybevetése a valósággal, többféle megoldás keresése stb.),
* használja-e életkorának megfelelő szinten a matematikai szaknyelvet,
* mennyire egyenletes a teljesítménye.
A magasabb évfolyamba lépés feltétele az éves tananyag minimumának elsajátítása.
Az általános iskolai követelmények elsajátításáról a 8. osztály végén átfogó felméréssel győződünk meg.

 

INFORMATIKA

Kovács Nándor

A technika tantárgy ötödik osztálytól kibővül az informatika oktatással. A tanulók ennek keretében megismerik a számítógéphez kapcsolódó elmélet és gyakorlati fogalmakat, elsajátítják a gép kezelését. Megtanulják a különböző felhasználói programok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) használatát. Gyakorolhatják a világhálón való eligazodást, különböző témák, ismeretek keresését, tanulmányaikhoz kiegészítő anyagok letöltését. Elsősorban azoknak a tanulóknak fontos ez a lehetőség akiknél nincs otthon számítógép. Az érdeklődők számára külön számítógépes szakkör, illetve klubfoglalkozás keretében nyílik további lehetőség az ismereteik bővítésére.

 

 

BIOLÓGIA

Prekopcsákné Kvéder Orsolya

7. osztály
Idegen tájak élővilága
A tengerek legjellemzőbb növényeinek, állatainak neve, külleme, élete.
Egy tápláléklánc a tengerek életközösségeiből.
Egy példa a vízi élőlények testfelépítése és környezete közötti összefüggésre.
Egy példa a tengerek szennyezése és a szennyezés megakadályozására.
Trópusi esőerdő és a tajgaerdő legjellemzőbb élőlényeinek a neve, külleme, élete.
Egy-egy tápláléklánc az erdők életközösségeiből.
Egy példa az erdei élőlények testfelépítése és környezete közti összefüggésre.
Egy példa az erdők károsításának módjaira és azok megakadályozására.
A füves területek (szavannák, prérik, pampák, sztyeppék) legjellemzőbb élőlényeinek neve, külleme, élete.
Egy-egy tápláléklánc a füves területek életközösségeiből.
Egy-egy példa a füves területek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre.
Egy példa a füves területek károsításának módjára és annak megakadályozására.
A tundra, a sarkvidéki területek legjellemzőbb élőlényeinek neve, külleme, élete.
Egy példa a szélsőséges éghajlati területek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésekre.
Az életközösségek általános jellemzői:
Az élettelen környezeti jellemzők jelentősége és hatása az életkörülményekre; egy példát tudjon rá.
Az élőlények tűrőképessége, annak ábrázolása pedagógus segítségével; maximum, minimum, optimum.
Az életközösség fogalma, összetevők és a tápláléklánc tagjai; ismereti szinten.
A környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerése és megőrzése; a környezetvédelem fontossága.
Az élőlények rendszerezése:
Az élőlények csoportosítása (egy-két példa)
A tudományos rendszerezés lényegének megértése, ábrák képek alapján pedagógus segítségével.
A rendszertani kategóriák ismerete és alkalmazása: törzs, osztály, faj.
A növények törzsei közül: a baktériumok, moszatok, gombák, zuzmók, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők nevének ismerete.
Az állatok törzsei közül a következők nevének ismerete: szivacsok, csalánozók, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek.
Az ízeltlábúak törzsébe a rákok, a rovarok és a a pókok a gerincesek törzsébe a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök osztálya tartozik.
Képekről, fóliáról ismerje fel azokat a lényeges alaktani jegyeket, amelyek az egyes csoportokat egymástól megkülönböztetik.

8. osztály
Az emberi szervezet felépítése és működése
Az ember szerveződési szintjeinek az alapja a sejtes szerveződési szint
Értse meg, hogy a sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek működésének összehangolása a szervezet; tanári segítséggel.
A sejt felépítésének ismerete képről, modellről.
Az ember bőrének rétegeit, fő jellemzőit és a bőrfüggelékeket ismerje fel modellen, képen.
Legyen igénye a helyes testápolás.
Az ember vázrendszerének a fő részei, a csontok egymáshoz kapcsolódásának típusai. Tanári segítséggel csontvázon, ábrán felismerés szintjén.
A rendszeres mozgás hatása az egészségre.
A bélcsatorna szakaszait torzón, modellen, képen ismerje fel. A legfontosabb vitaminok közül a D, A, C, B6, B12 vitamin nevének, jelentőségének az emberi szervezetre gyakorolt hatásainak ismerete, legalább egy-egy példán.
Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait, hatását a szervezetre.
Tudja - modellen, képen - az ember légzőrendszerének felépítését.
Értse meg, hogy a légzés során felvett O2 a tápanyagok lebontásához szükséges, és a lebontáskor keletkezett CO2 szintén légzéskor távozik a szervezetből.
Tanári segítséggel rajzon, ábrán.
Tudja felismerni és a nevét is az emberi vér legfontosabb összetevőinek.
Ismerje az emberi szív részeit, a vér útját, a kis és a nagy vérkört (képről, ábráról).
Értse meg a sportolás fontosságát és a fejlődő szervezetre gyakorolt hatását a légző, keringési szervrendszer fejlődésében.
A kiválasztó szervrendszer szerveinek felismerése torzón, ábrán, modellen.
Értse meg, hogy az anyagcsere részfolyamatai szoros kapcsolatban vannak egymással; fólián tanári segítséggel.
Az ember szaporodása, egyedfejlődése
Az ember szaporító szervrendszerének működése, szerveinek neve, a férfi és női ivarsejt felismerése és a képződésük közötti különbség megértése.
A megtermékenyítés folyamata, a magzati fejlődésről és a szülésről ismeretszinten.
Ismerje a fogamzásgátlás lényegét, leggyakoribb formáit.
Tudja a korai nemi kapcsolatok veszélyeit felsorolni, valamint a leggyakrabban terjedő nemi betegségeket és az AIDS fogalmát, ellene való védekezés módjait.
Legyen igénye a nemi higiéné.
Az idegi és hormonális szabályozás
A szabályozás lényegének megértése tanári segítséggel. Tudja, hogy a szabályozás által lehetséges a szervezet belső környezeti állandóságának fenntartása és a környezethez való alkalmazkodása.
Az ember érzékszerveinek felépítése és működése, képen, ábrán, modellen.
Az idegsejt részeinek felismerése rajzon, fólián.
Ismerje a központi idegrendszer fő részeit.
Tudja, hogy az agykéreg az akaratlagos szabályozás központja; megértés tanári segítséggel.
Ismerje az emberi szervezetben található hormonok nevét és hatását.
Tudja, hogy az ember nemi működéseinek szabályozása elsősorban hormonokkal történik.
Legyen igénye egészségének megőrzésére.

 

EGÉSZSÉGTAN

Prekopcsákné Kvéder Orsolya

A továbbhaladás feltételei:

* Ismerjék az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat.
* Tudatosuljon bennük, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat.
* Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi következményeivel.
* Legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével. Vállalja tudatosan nemi szerepét.
* Rendelkezzen olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket a pozitív életérzés kialakulásában, társas kapcsolataik harmóniájában és konfliktusaik kezelésében.
* Legyenek tudatában az aktív életmód kínálta előnyöknek, elsősorban a rendszeres testmozgás kedvező élettani hatásainak. Lássák be az aktív életvitel fontos szerepét a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben.
* Sajátítsa el a személyi higiéné szokásait és gyakorolja azokat a mindennapokban.
* Tudatosan tervezze mozgásformáit, napirendjét, törekedjen a betartására.
* Tudjon helyes döntést hozni egészsége és környezetének védelme érdekében
* Váljon egészsége és környezete aktív védelmezőjévé.

 

FIZIKA

Rozsnyóiné Kerekes Gabriella

Továbbhaladás feltételei (minimumszint):

7. osztály
1. Balesetvédelmi elírások ismerete.
2. Kísérletek:
a.) a test mozgása: a kísérlet irányított megfigyelése, értelmezése, visszamondása (Mikola-cső, szabadesés)
b.) a dinamika alapjai tehetetlenség: kiskocsis kísérlet.
c.) erő és mozgás áll. Változás: egyszerű kísérletek elvégzése illetve megfigyelése, erő mérése tanulóként, erő-ellenerő - rajzolni és gyakorlati példákon értelmezni
d.) szilárd testek nyomása: lisztre vagy homokra hasábok megfigyelés, értelmezés
e.) úszás, lebegés, merülés: sós vízben burgonyával a kísérlet végrehajtása, értelmezése (sűrűség!!)
f.) hőtan hőmérő használata (skálák)
hőtágulás megfigyelése dem. kísérletkor, és annak értelmezése.
Term. kölcsönhatás és az energia-megmaradás: term. kölcsönhatás létrehozása hőm. Mérése
Halmazállapotok és halmazállapot változások
Neveik ismerete, gyakorlatban a term. jelenségekhez kapcsolódóan értelmezze.
Tudja használni és értelmezni a tanult fizikai mennyiségeket, azok jeleit, egységeit ismerje (út, idő, sebesség, tömeg, erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) Ismerje a súly fogalmát
Értse, hogy az egyszerű gépekkel csak erőt takarítunk meg (ebben témában is ismernie kell a jeleket és mért. Egységeket)
Az alapfogalmakat, definíciókat a szaknyelvet használva tudja elmondani kérdésekre adjon szakszerű, pontos választ.

8. osztály
* A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben egyaránt.
* Ismerjék a feszültség, az áram az áramerősség, az áramkör, az áramforrás, a fogyasztó, a vezeték, a kapcsoló a soros és párhuzamos kapcsolás, a galvánelem, a zsebtelep a feszültség és árammérő műszer, elektromos ellenállás faj.
* Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
* Tudja elmondani Ohm törvényét. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani egyszerű Ohm törvényével kapcsolatban.
* Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, a feszültség és áram. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
* Az elektromos áram mágnese hatásának alkalmazását a gyakorlatban (elektromágnes, el. Csengő, elektromotor működését).
* Ismerje az el.mágnes indukció jelenségét. Váltakozó áram .
* Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság. Jelentőségét és megvalósításának lehetőségét.
* Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikus tulajdonságaik szerint.
* Ismerje a fény tulajdonságait.
* Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
* Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.

 

KÉMIA

Bakkné Molnár Teodóra

7. osztály
* Balesetvédelmi szabályok ismerete.
* Ismerje a tanult alapfogalmakat, tudja azok meghatározását: fizikai, kémiai változás, exoterm, endoterm, összetett anyag: oldat, keverék, vegyület, egyszerű anyag: elem, egyesülés, bomlás
* Tudja megkülönböztetni az anyag fizikai és kémiai változásait pl.: kémiai változás: égés; fizikai változás: halmazállapot változások.
* Ismerje az anyagmennyiség mértékegységét, annak jelentését.
* Ismerje az atomot felépítő elemi részecskéket (proton, neutron, elektron) elhelyezkedésüket az atomban (atom részei).
* Tudja miért semleges az atom.
* Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést.
* Ismerje a legfontosabb 10-15 elem vegyjelét(H, O, N, C, S, Fe, Al, Na, Mg, P, Cl, He, K, Ca, Hg).
* Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat (nátriumion, kalciumion, kloridion, oxidion) molekulákat (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, szén-dioxid,) és tudja felírni kémiai jelüket.
* Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján (levegő, víz, csapvíz, desztillált víz, oxigén, nitrogén, hidrogén,, nemesgázok, szén-dioxid,)
* Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy lírás alapján szakszerűen mutassa be. (Ismerje és tudja használni az egyszerű laboratóriumi eszközöket, a kísérletezés szabályait.)
* Tudjon egyszerű kémiai reakciót kémiai egyenlettel felírni: kén, szén, magnézium égése, víz előállítása, vízbontás, hidrogén és klór reakciója.
* Ismerje a kémiai jelek mennyiségi jelentését egyszerűbb esetekben (vegyjel: C, O, H; molekulaképlet: H2O, H2, O2; ionvegyület képlete: NaCl,)
* Ismerje, hogy a tanult anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat (víz és levegő szennyezései).
* Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén.
* Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.

8. osztály
* Legfontosabb tanult anyagok, amelyeket mindenkinek ismernie kell.
Elemek: oxigén, hidrogén, klór, kén, foszfor, grafit, gyémánt, vas (vasérc, acél), alumínium (bauxit), nitrogén, nemesgázok,
Vegyületek: víz, sósav, kén-dioxid, szén-dioxid, kénsav, szénsav, ecetsav, metán, mészkő, marónátron, égetett mész, oltott mész, konyhasó, ammónia,
* Ismerje fel a legfontosabb elemcsoportokat (fémek, nem fémek), tanult elemek helyét a periódusos rendszerben,
* Ismerje az anyagcsoportokat, nevezze meg a részletesen tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, ismerje környezeti, élettani hatásukat.
* Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Írja fel a reakcióegyenletet (hidrogén égése, kén-égése, szalmiáksó keletkezése, szénsav előállítása, hidrogén előállítása,, mészégetés, közömbösítés)
* Értelmezze az egyszerű kémiai reakciókat a kémiai egyenlet alapján, tudjon megoldani egyszerű számítási feladatokat.
* Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásainak, reakcióinak alapján a megfelelő típusba.
* Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.
* Tudja a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat.
* Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. (sósav, hypo, marónátron, ecet, kénsav, metán, benzin, oltott mész)
* Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.
* Ismerje a társadalom növekvő energiaigényét, a legfontosabb energiaforrásokat és vegyipari eljárásokat, azok társadalmi és környezeti hatásait.
* Tudja használni az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait ismereteinek kiegészítésére.

Értékelés:
* Összefüggő szóbeli felelet az új anyagból és ismétlő kérdések. (8. osztályban már elvárható az egy-egy leckéhez kapcsolódó mondatos összefüggő felelet, illetve írásbeli munka esetén kisebb esszé írása.)
* Írásbeli számonkérés (felelet értékű) új anyagból, ismétlő kérdésekkel együtt.
* Témazáró dolgozatok (évente 4 vagy 5).
* Órai munka.
* Kísérletező munka végzése utasítások alapján. Füzetvezetés, házi feladatok. (tesztek, munkafüzet, tankönyv feladatai)
* Gyűjtőmunka könyvekből, ismeretterjesztő irodalomból, kiselőadások. (Számítástechnika, Internet felhasználásával.)

 

FÖLDRAJZ

Somos Judit

Továbbhaladás feltételei:
* A tanulók igazodjanak el a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben ( idő, középidő, újidő)
* Legyen képes az egyes kontinensek, tipikus tájaik, legfontosabb országaiknak bemutatásának megadott szempontok alapján, tanári segítséggel.
* Tudja megmutatni különböző méretarányú és tartalmú térképen az egyes témákhoz kapcsolódóan topográfiai fogalmakat.
Afrika
Nílus, Vörös-i, Szahara, Dél-afrikai K., Egyiptom, Kairó
Ausztrália, Óceánia
Ausztrália, Új-Zéland, Sydney, Északi-sarkvidék (Arktisz)
Déli-sarkvidék (Antarktisz)
Amerika
Alaszka, Amazonas, Mississippi, Nagy-tavak, Szt. Lőrinc folyó, Andok, Appalache, Sziklás hegység, Amerikai- Egyesült Államok, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington, Kanada, Montreal, Mexikó, Mexikóváros, Brazília, Rio de Janeiro
Ázsia
Himalája, Kaukázus, Mezopotámia, Szilézia, India, Újdelhi, Izrael, Tokió, Kína, Peking, Oroszország, Törökország
Az egyes kontinensek, tájak, országok természeti-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatsorok segítségével legyen képes elemzést végezni, és tanári irányítás alapján alapvető összefüggéseket felismerni.
Bizonyítsál tájékozottságokat:
Képek, ábrák:
Ősföld, rögvidék, passzát szél, lefolyástalan terület, kapás földművelés, ültetvényes gazdálkodás, farmergazdaság, éghajlatválasztó hg. Jéghegy.
Tematikus térképek:
Ismerje fel jelrendszer segítségével - egyenlítői égh., trópusi égh., szavanna égh., tundra égh., mérsékelt övi sivatagi égh., monszun
Gazdasági fogalmak - munkanélküliség
Ábra alapján tudjon beszélni a folyamatokról -
Külső és belső erők felszínformáló tevékenysége.
Összefüggések felismerése tanári irányítással:
A lakosság számának növekedése és a természeti környezet pusztulása.
Emberi tevékenység és az el sivatagosodás kapcsolata.
Éghajlati adottságok és a növény kapcsolata.
Az ipar területi elhelyezkedése és a természeti adottságok kapcsolata.
A mezőgazdaság és a természeti adottságok kapcsolata.
Európa
Legyen képes a kontinens és tipikus tájainak és legfontosabb országainak bemutatására.
Legyen képes megmutatni különböző méretarányú és tartalmú térképen az egyes témákhoz kapcsolódó minimális topográfiai fogalmakat.
Rhone, Szajna, Temze, Volga, Alpok, Appennini-félsziget, Balkán- félsziget, Britt szigetek, Izland, Kárpátok, Kelet-európai síkság, Pireneusi (Ibériai félsziget), Pireneusok, Skandináv félsziget, Albánia, Anglia, Benelux államok, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Ukrajna, Észt ország
Amszterdam, Athén, Belgrád, Brüsszel, Helsinki, Kijev, Lisszabon, Ljubljana, London, Madrid, Minszk, Moszkva, Oslo, Párizs, Riga, Róma, Stockholm, Szarajevó, Szófia, Tallinn, Tirana, Újvidék, Vilnius, Zágráb.
Tudja különböző térképi információk felhasználásával Európa tipikus tájait, országait bemutatni.
Tudja az egyes tájak, országok természeti és a társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képeket, ábrákat, adatsorokat elemezni. Tudjon tanári irányítás alapján alapvető összefüggéseket felismerni.
Képek, ábrák
tagolt part, fjord
lánchegységek
pusztuló magaspart, mélyföld, lösz
karsztjelenségek (víznyelő, barlang, cseppkő, karsztforrás)
Tematikus térképek
É. - hideg övezet, tundra
É. - mérsékelt övezet - tajga, óceáni, kontinentális, mediterrán,
hegyvidéki
Folyamat
Európa felszínének kialakulása
Jégkorszaki jég hatása Észak-Európa felszínének kialakulására
Összefüggések
Az éghajlat, a vízrajz és a természetes növényzet közötti kapcsolat.
A természeti erőforrások és a gazdasági élet kapcsolata.
Az éghajlat és a mezőgazdasági ágazatok közötti kapcsolat.

8. osztály
Legyen képes:
Közép-Európa és Kárpát-medence tipikus tájainak felismerésére.
A térség országainak alapvető természeti jellemzőinek tanári segítséggel.
Tudjon párhuzamot vonni az Alpok és a Kárpátok hasonló természeti adottságai között.
Tudjon dolgozni tematikus térképek segítségével. (éghajlat, , , növénytakaró)
A tananyag feldolgozásához szükséges minimális topográfiai fogalmakat.
Tudja térképen megmutatni
Elba, Rajna- Majna-Duna vízi út, Visztula, Alpok, Kárpátok, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Varsó, Berlin, Hamburg, München, , Prága, Bécs, , Románia, Nagy , Temesvár, Bukarest,
Magyarország
Hazánk jellemző tájtípusainak (alföldi, dombsági és középhegyvidéki tájak) természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése különböző térképi információk felhasználásával.
Ismerje hazánk környezeti értékeit, tudjon helyi és országos példát mondani környezetvédelmi intézkedésekre.
Tematikus térképek leolvasása.
Keresztmetszetek elemzése a tájak felszíne illetve éghajlata, növényzete közötti összefüggések bemutatására.
Ismerje hazánk földrajzi fekvését.
Tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetével természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján, tanári segítséggel.
Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. Ismerje hazánk környezeti értékeit, tudjon helyi vagy országos példát mondani környezetvédelmi intézkedésekre. Legyen képes önálló információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző földrajzi - környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányítással.
Tudja elhelyezni a térképen az egyes témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmakat, tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket.
Kapcsoljon a topográfiai fogalmakhoz tartalmi jellemzőket.

 

TERMÉSZETISMERET

Prekopcsákné Kvéder Orsolya

5. osztály
Gyümölcseink, zöldségféléink
* A részeik alapján is ismerjék fel a legfontosabb zöldség és gyümölcsféléket + részletezés.
* Tudják a tananyagban szereplő gyümölcs és zöldségfélék jelentőségét az egészségük megőrzésében és az egészséges táplálkozásban + részletezés.
* Szerezzenek tapasztalatokat az ember környezet átalakító munkájára + részletezés.
* Ismerjék lakóhelyük környezetének legfontosabb termesztett növényeit
A továbbhaladás feltételei (minimum szint)

* Részeik alapján ismerjék fel a legfontosabb zöldség- és gyümölcsféléket. Pld.
csonthéjas termés részei
almafa virágának felépítése
a bogyótermés részei
főgyökérzet jellemzői
a káposztalepke fejlődésmenete
a burgonya gumója- szár
a m. cserebogár fejlődése
* Tudják a gyümölcs- és zöldségfélék jelentőségét az egészségünk megőrzésében és az egészséges táplálkozásban
a rostok és a vitaminok életfontosságú szerepe
a napi ötszöri étkezés jelentősége
a fehérjék - építőanyagok
a zsírok és szénhidrátok - fűtőanyagok
- tartalék tápanyagok
* Szerezzenek tapasztalatokat az ember környezet átalakító munkájáról.
* ismerjék a műtrágyázás hasznát és környezetkárosító szerepét
* ismerjék az istállótrágya, a komposzt és a biokertészet fogalmát.
* Ismerjék a lakóhelyük környékének legfontosabb termesztett növényeit: szilvafa, almafa, szőlő, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, fejeskáposzta, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya
Kiegészítés:
pl. vízmelegítés hőmérő leolvasás táblázat és grafikon készítés az értékekről
víz halmazállapot változásai: gőz lecsapolása hideg felületen
a párolgás hőelosztó hatásainak kimutatása fénytörés egyszerű kimutatása

Az időjárás és az éghajlat
* Legyenek képesek egyszerű kísérletek elvégzésére a levegő térfogatának, összenyomhatóságának kísérleti igazolására.
* Ismerjék a tanulók az időjárás és az éghajlat fogalmát, tudjanak közöttük különbséget tenni
* Ismerjék az időjárást alakító legfontosabb tényezőket
* Tudja felsorolni az időjárás, éghajlat elemeit. Tudja megmagyarázni miért változik a felmelegedés egy napon, egy éven belül. Legyen fogalma arról hogyan változik a hőmérséklet a tengerszint feletti magassággal Ábra alapján tudjon beszélni a szél, a csapadék keletkezéséről és a víz körforgásáról. Tudja használni a tematikus térképek adatait.
* Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint.
* Ismerjék hazánk különböző tájainak az éghajlatát.

Tájékozódás a térképen és a természetben
* Ismerjék a leggyakoribb térképjeleket.
pl.: vonalas mérték; szigetek megállapítása színek alapján, magassági számok;
* Ismerjék meg egyszerű kísérletek elvégzésével a mágneses pólusok közötti vonzás és taszítás jelenségét.

Folyóvizek és a tavak
* Legyenek képesek egyszerű kísérletek elvégzésére, ezeken keresztül ismerjék meg, és rendezzék a folyadékok tulajdonságait
pl. összenyomhatatlan

* Végig tudják követni egy folyó útját a forrástól a torkolatig
* Ismerjék a vízgyűjtő terület és a vízválasztó fogalmát.
* Tudják mi az összefüggés a folyók vízjárása és a csapadék időbeli eloszlása között.
* Ismerjék az összefüggést a felszín és a folyók esése között.
* Ismerjék a merülés és a lebegés jelenségét.
* Ismerjék vizeink gazdasági jelentőségét és a víztisztítás legegyszerűbb módját.
* Értsék meg, hogy a tiszta víz mindannyiunk számára kincs, és kötelességünk takarékoskodni vele!

A természet erői
* Tudja értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint.
* Tudják jellemezni a vulkáni hegyeket és a kőzetanyagokat.
* Ismerjék a gyűrt hegység és a röghegység legjellemzőbb formakincsét.
* Tudják, hogy a hegységek külső képét elsősorban a magasság határozza meg.
* Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról.
* Sorolják fel a külső erőket.
* Ismerjék a külső erők építő és pusztító tevékenységét.
* Ismerjék az alföld és a fennsík közötti különbségeket.
* Ismerjék a talaj keletkezését.
* Legyenek tisztában azzal, hogy az ember milyen mértékben alakította át a környezetét.
* Képesek legyenek elkülöníteni a jótékony és környezetromboló beavatkozásokat.

Háziállatok
* Ismerjék meg a tananyagban szereplő állatok testfelépítését
pl.: házisertés, szarvasmarha, ló, házityúk, pulyka, házikacsa és lúd, a háziméh, kutya, macska, háziegér, patkány, füstifecske, veréb, házilégy.
* Tudjanak példákat mondani a testfelépítés és az életmód közötti összefüggésre
Pl.: táplálkozás - zápfogak felülete, élőhely és csőr- illetve lábtípusok.
* Legyenek képesek rajzzal is kifejezni a legfontosabb szervezeti sajátosságokat.
* Tudják a tananyagban szereplő háziállatok jelentőségét az egészséges táplálkozásban.
* Szerezzenek tapasztalatokat az ember tenyésztői munkájáról.
* Ismerjék meg lakóhelyük környékének legjellemzőbb háziállatait és az állattenyésztés jelentőségét lakóhelyük gazdasági életében.
* Szerezzenek ismereteket az állattartás legfontosabb állategészségügyi és környezetvédelmi követelményeiről.
* Ismerjék meg az állatvédelem legfontosabb szabályait és a mindennapi életben ezeket a szabályokat tartsák is be.

Házkörüli élő állatok
* Ismerjék fel a házkörül élő állatokat egy-egy sajátos test felépítésbeli jellegük alapján.
* Tudjanak néhány példát mondani a testfelépítés az életmód közötti kapcsolatra.
* Ismerjék lakóhelyük környékének néhány (a tananyagban is szereplő) állatfajtát.
* Ismerjék a kutya és a macska tartásának szabályait, az álltok mesterséges környezettel szembeni igényeit.
* Tudják, hogy a lakókörnyezet néhány állata veszélyes betegségeket terjeszt.
* Ismerkedjenek meg a madárvédelem és madártelepítés jelentőségével a biológiai növényvédelemben.
* A helyi lehetőségek függvényében vegyenek részt a madarak téli etetésében, és végezzenek madártelepítési tevékenységeket.
* Ismerjék meg a várost, mint sajátságos élőhelyet.
Tudjanak néhány példát mondani az állatok alkalmazkodására a városi élőhelyekhez.

6. évfolyam
* Ismerjék meg az erdő talajában élő néhány élőlény nevét, jelentőségüket. Pl. hangya, varangy
* Tudják az erdőben élő leggyakoribb állatok nevét, testfelépítésüket, életmódjukat, szaporodásukat. (őz, szarvas, sün, vaddisznó, róka, héja, bagoly)
* Tudjanak példákat mondani a telepítés és az életmód közötti kapcsolatra.
* Szerezzenek ismereteket arról, hogy az erdő élőlényei önmagukban nem élhetnek meg, életközösséget alkotnak.
* Tudjanak táplálkozási láncot összeállítani az erdő élőlényeiből - elemi szinten.
* Ismerjék, mely emberi beavatkozások veszélyeztetik az erdő életét.
* Tekintsék értéknek, fontos nemzeti kincsnek az erdő életközösségét.
* Legyenek képesek elemi szinten tájékozódni a térképen és a földgömbön a fokhálózat alapján.
* Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére.
* Tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképről pl. magassági színek, színkulcs használata
* Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, Ázsia, Amerika, Afrika, Antarktisz, Európa, Eurázsia, Ausztrália.
* Tudják felsorolni az egyes éghajlati övezeteket.
* Ismerjék az éghajlatot kialakító és módosító tényezőket.
* Tudják a hazai vizek, vízpartok legjellemzőbb növényeinek (hínárosok, nád, gyékény, moszatok, fűzfa, nyárfa) és állatainak (papucsállatka, orvosi pióca, folyami rák, szúnyog, szitakötő, kagyló, ponty, harcsa,dévérkeszeg, kecskebéka, vízisikló, mocsári teknős, fehér gólya, tőkés réce, barna rétihéja) nevét, testfelépítését, életmódját, szaporodását.
* Tudjanak példákat mondani az élőlények környezetéhez való alkalmazkodásra, a testfelépítés és az életmód közötti kapcsolatra..
* Ismerjék az élőlények közötti táplálkozási kapcsolatokat, tudjanak táplálkozási láncot készíteni a témakörben megismert élőlényekből - elemi szinten.
* Tekintsék értéknek a hazai vizes élőhelyeket és a vizek tisztaságát.
* Ismerjék a tanulók hazánk tényleges (határait) és földrajzi helyzetét.
* Tudjanak leolvasni hazánk domborzati térképéről adatokat, a térkép alapján tudják jellemezni hazánk domborzatát.
* Ismerjék fel jellemző álló vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagy tájait, lakókörnyezetének néhány nevezetes települését, az ország fővárosát.
Topográfiai követelmények:
Közép-Európa. Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia.
Kárpát-medence, Alpokalja, Kisalföld, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-dombság, Északi középhegység, Alföld, Duna, Tisza, Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc.
* Tudják a különböző füves területeken élő leggyakoribb növények nevét, testfelépítését, a környezethez való alkalmazkodás különböző formáit. (angol perje, zsálya, )
* Tudják a füves területek leggyakoribb állatainak nevét a nevét, testfelépítésüket, életmódjukat, szaporodásukat (vakondok, nyúl, vércse )
* Ismerjék meg, hogy a füves területek élőlényei is életközösséget alkotnak.
* Végezzenek egyszerűbb megfigyeléseket, vizsgálatokat, kísérleteket a lakóhely környéki füves területen.
* Ismerjék nemzeti parkjaink létesítésének jelentőségét az élőlények és az élőlények védelmében.
* Ismerjék meg a hazai élővilág kutatásban kiemelkedő tudósok nevét, munkásságuk jelentőségét. Pl. Szent-Györgyi Albert, Hermann Ottó

 

TECHNIKA

Danka Edit
Kovács Nándor
Rozsnyóiné Kerekes Gabriella

A tantárgy részletes bemutatása Pedagógiai Program , Helyi Tanterv részében megtalálható.
(A Pedagógiai Program a honlap „Dokumentumok” menűpont alatt olvasható)

 

TESTNEVELÉS

Barabás Erika
Kelemen János
Daróczi Balázs

Raush Gergő

Fő feladatunk a színvonalas tanórai oktatás mellett a tanórán kívüli sporttevékenység biztosítása, megszervezése. Sport csoportjaink egyre növekvő száma a garancia arra, hogy minden tanulónk megtalálja a neki legmegfelelőbb sportolási lehetőséget. Testnevelő tanárainkon kívül külső óra adók, edzők segítik a munkánkat, akik magas szinten művelik és oktatják saját sportágukat.

Intézményünkben kiemelt feladat a gyerekek egészséges életmódra nevelése. Tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy az egészséges életstílus vonzóvá váljon tanulóink számára. Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző sportágakban megrendezett "Diákolimpia" versenyeken.
A körzeti korcsoport atlétikai, illetve a hagyományos "dr.Fischerné Varga Emő emlékverseny" kiválóan alkalmas az egyéni és az iskolai csúcsok javítására.
Kiemelkedően sikeres a torna (lány, fiú), valamint a R.G. csoport működése. Országos eredményeink is erről tanúskodnak.

1995-ben elnyertük az
"Arany Fokozatú Tornász Iskola"
kitüntető címet, melyre igen büszkék vagyunk.

Rendszeres kapcsolatot tartunk a városban működő különböző sportegyesületekkel is.


Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György